Privacyreglement – Van Leeuwen & Linders – Den haag
Header afbeelding
Van Leeuwen & Linders
President Kennedylaan 15 2517 JK
Den haag
Spoed toets 1

Privacyreglement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dan geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Op grond van de AVG heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie deze gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze staan onder andere vermeld in de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en is nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid, al dan niet in het kader van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Onze plichten als zorgverlener

Huisartsenpraktijk van Leeuwen & Linders is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: voor zorgverlening, doelmatig beheer en beleid, voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
 • er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden;
 • u wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden; dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via deze website.
 • alle medewerkers van huisartsenpraktijk van Leeuwen & Linders hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als patiënt

U als patiënt van huisartsenpraktijk van Leeuwen & Linders heeft het recht:

 • om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
 • op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen; hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
 • om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kunt u dit mondeling aan ons kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage in hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Als een patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan wanneer verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van huisartsenpraktijk van Leeuwen & Linders hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden, zijnde niet uw medebehandelaars, uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners indien zij medebehandelaar zijn. Ook wanneer u naar een andere huisarts gaat, mogen wij pas met uw toestemming uw dossier doorsturen, geef dit daarom altijd door, zodat dit geen vertraging oploopt.
Huisartsenpraktijk van Leeuwen & Linders verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Uitwisseling gegevens

Bent u ’s avonds of in het weekend naar de huisartsenpost geweest, dan stuurt de huisartsenpost een waarneembericht naar onze huisartsenpraktijk. Uw huisarts is zo dus op de hoogte van uw klachten en van de ingestelde behandeling, indien daar sprake van is.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en medicatieverstrekkers rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Bescherming en beveiliging van uw gegevens

Huisartsenpraktijk van Leeuwen & Linders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens.
De opslag en het doorgeven van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige beveiligingstechnieken.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser.
U kunt de website van huisartsenpraktijk van Leeuwen & Linders bezoeken zonder persoonlijke informatie te verschaffen. De website van huisartsenpraktijk van Leeuwen & Linders maakt geen gebruik van cookies.

Links

De website van huisartsenpraktijk van Leeuwen & Linders bevat links naar andere websites en/of bronnen. Over de inhoud van deze websites en bronnen hebben wij geen zeggenschap en hiervoor is huisartsenpraktijk van Leeuwen & Linders niet verantwoordelijk. Gelinkte websites en/of bronnen kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Wij adviseren u kennis te nemen van deze privacyverklaringen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt. Huisartsenpraktijk van Leeuwen & Linders is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door andere websites.

Aanpassing privacy- en cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacy- en cookiebeleid aan te passen, zonder melding voor- of achteraf. Ons privacy- en cookiebeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij uw gegevens delen of over onze omgang met uw medische gegevens? We gaan hierover graag met u in gesprek.